Studia dla KOBIET  stworzone przez KOBIETY – aplikuj o stypendium!!! Nawet do 90% zniżki w czesnym.

Z inicjatywy LiderShe w roku akademicki  2018/2019 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zostają uruchomione studia podyplomowe: Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe – pierwsze tego typu studia w Polsce.

Coraz więcej pracodawców docenia talenty kobiet i chce je promować na stanowiska kierownicze wyższego i najwyższego szczebla. Kobiety – potencjalne kandydatki na takie stanowiska – odczuwają potrzebę wzmocnienia własnych kompetencji przywódczych i nabycia niezbędnej wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Biorąc pod uwagę wyzwania rynku, a także wskazania Komisji Europejskiej dotyczące bardziej zrównoważonych pod względem płci zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, jak również regulamin dobrych praktyk przyjęty w 2010 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w roku akademickim 2018/2019 rusza wyjątkowy  program studiów podyplomowych, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia LiderShe, przy współpracy ze Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK), z myślą o rozwijaniu talentów przywódczych kobiet.

Studia skierowane są do kobiet, które:

– zajmują stanowiska kierownicze niższego/średniego szczebla (kierownik działu sprzedaży, marketingu, Public Relations, Human Resources; działu finansowego itp.),
– mają ambicje i plany zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych przedsiębiorstw, bądź aplikowania o stanowisko dyrektora generalnego,
– potrzebują wiedzy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania ludźmi,
– potrzebują wzmocnienia kompetencji w zakresie wykreowania własnej ścieżki kariery oraz umiejętności niezbędnych do bycia skuteczną liderką,
– chcą zarządzać własną firmą albo organizacją non profit.

Stowarzyszenie LiderShe, które jest inicjatorem i pomysłodawcą całej koncepcji Studiów,  realizując swoje cele statutowe, chciałoby wesprzeć w pierwszej edycji studiów największe Talenty Managerskie wśród kobiet poprzez udzielenie stypendium celowego dla 3 osób wybranych przez Kapitułę.

Pierwsze Stypendium pokrywa 90% kosztów czesnego za studia, tj. 7.920 PLN, a dwa kolejne Stypendia obejmują 35% kosztów czesnego, tj. 3.080 PLN.

Dodatkowo, dla osób zamieszkujących powyżej 75 km od Warszawy, Stowarzyszenie pokryje koszty dojazdów na zajęcia do 1.250 PLN włącznie (pełne fee za pierwszą edycję studiów wynosi: 8.800 PLN).

Beneficjentka stypendium ufundowanego przez Stowarzyszenie LiderShe zostanie wyłoniona w drodze konkursu aplikacji przez powołaną w tym celu Kapitułę.

Kapitułę dokonującą wyboru właściwej kandydatki tworzy Zarząd LiderShe i Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów.

Kryteriami wyboru beneficjentki Stypendium studiów podyplomowych w Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe są:

a) Warunki ogólne

– spełnienie wszystkich kryteriów rekrutacyjnych wg Regulaminu ALK dla słuchaczy studiów podyplomowych

– ukończenie co najmniej studia drugiego stopnia lub równoważne uzyskane za granicą;

– co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe ;

– udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektem;

– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (B1, B2 lub wyższym) udokumentowanym certyfikatem lub rozmową kwalifikacyjną.

b) Warunki szczegółowe:

– dokonanie zgłoszenia mailowego wypełnionego kwestionariusza osobowego nie później niż do 9 lutego 2018r. do godz.  15.00 (decyduje data i godzina otrzymania korespondencji);

– co najmniej 3 lata praca w firmie – w tym firmie własnej lub organizacji pozarządowej, na stanowisku kierowniczym (może być również kierownik projektu) oraz wcześniejsze doświadczenie zawodowe, udokumentowane w CV lub stosownych certyfikatach

– ocena eseju (do 3500 znaków wraz ze spacjami) przesłanego przez Kandydatkę na temat: „Jak będę rozwijać i wspierać siebie oraz inne kobiety po zdobyciu dyplomu Studiów Podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe”.

Zgłoszenie prosimy nadsyłać w formie mailowej na adres: office@lidershe.pl