Stypendium LiderShe – Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Stypendium LiderShe – Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Studia dla KOBIET stworzone przez KOBIETY aplikuj o stypendium!!!

Wygraj STYPENDIUM i dołącz do kobiet sukcesu!

Z inicjatywy LiderShe w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zostają uruchomione po raz czwarty studia podyplomowe: Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Pierwsze tego typu studia w Polsce.

Coraz więcej pracodawców docenia talenty kobiet i chce je promować na stanowiska kierownicze wyższego i najwyższego szczebla. Kobiety, potencjalne kandydatki na takie stanowiska, odczuwają potrzebę wzmocnienia własnych kompetencji przywódczych i nabycia niezbędnej wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Biorąc pod uwagę wyzwania rynku, a także wskazania Komisji Europejskiej dotyczące bardziej zrównoważonych pod względem płci zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, jak również regulamin dobrych praktyk przyjęty w 2010 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w roku akademickim 2021/2022 rusza po raz czwarty wyjątkowy program studiów podyplomowych, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia LiderShe, przy współpracy ze Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK), z myślą o rozwijaniu talentów przywódczych kobiet.

Studia skierowane są do kobiet, które:

– zajmują stanowiska kierownicze niższego/średniego szczebla (kierownik działu sprzedaży, marketingu, Public Relations, Human Resources; działu finansowego itp.),
– mają ambicje i plany zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych przedsiębiorstw, bądź aplikowania o stanowisko dyrektora generalnego,
– potrzebują wiedzy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania ludźmi,
– potrzebują wzmocnienia kompetencji w zakresie wykreowania własnej ścieżki kariery oraz umiejętności niezbędnych do bycia skuteczną liderką,
– chcą zarządzać własną firmą albo organizacją non profit.

Stowarzyszenie LiderShe, które jest inicjatorem i pomysłodawcą całej koncepcji Studiów, realizując swoje cele statutowe, chciałoby wesprzeć w czwartej edycji studiów największe Talenty Managerskie wśród kobiet poprzez udzielenie stypendium celowego dla 2 osób wybranych przez Kapitułę.

Stypendium pokrywa 50% kosztów czesnego za studia tj. 4.400 PLN i jest skierowane do kobiet, które są ukierunkowane na rozwój zawodowy a także posiadają inicjatywy społeczne wspierania innych kobiet. Poprzez te Stypendia Stowarzyszenie LiderShe chce się przyczynić do aktywizacji kobiet na rynku pracy oraz w innych zakresach wspierających zrównoważony rozwój.

Beneficjentki stypendium ufundowanego przez Stowarzyszenie LiderShe zostaną wyłonione w drodze konkursu aplikacji przez powołaną w tym celu Kapitułę.

Kapitułę dokonującą wyboru właściwej kandydatki tworzy Zarząd LiderShe i Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów.

Kryteriami wyboru beneficjentek Stypendium studiów podyplomowych w Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe są:

  1. spełnienie wszystkich kryteriów rekrutacyjnych wg Regulaminu ALK dla słuchaczy studiów podyplomowych;
  2. ukończenie co najmniej studiów drugiego stopnia (tj. zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, albo tytułu równorzędnego) w Polsce lub równorzędnych za granicą potwierdzonych stosownym dyplomem;
  3. co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym (może być również kierownik projektu) udokumentowane w CV lub stosownych certyfikatach;
  4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (B1, B2 lub wyższym) udokumentowanym certyfikatem lub rozmową kwalifikacyjną;
  5. dokonanie zgłoszenia mailowego wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego  nie później niż do
    24 września 2021 r.
    (piątek) do godz. 9.00 (decyduje data i godzina otrzymania korespondencji);
  6. ocena eseju przez Kapitułę przygotowanego przez Kandydatkę/Kandydata na temat: Jak będę rozwijać i wspierać siebie oraz inne kobiety po zdobyciu dyplomu Studiów Podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe? (do 3500 znaków wraz ze spacjami) i przysłanego na adres e-mail office@lidershe.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy wraz z aplikacją opisaną powyżej, tj. do 24 września 2021 r. (piątek) do godz. 9.00.

Aplikuj osobiście i przekaż tę wiadomość swojej koleżance, znajomej, liderce, która Twoim zdaniem jest wspaniałą Kandydatką do takiego Stypendium. W kobietach siła i Ty również możesz ją wzmocnić. Czekamy na Ciebie.

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Inicjatywa Stowarzyszenia LiderShe realizowana wspólnie i przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

START: 6 października 2018

Założenia programowe i cele

Coraz więcej przedsiębiorstw docenia talenty kobiet i chce je promować na stanowiska kierownicze wyższego i najwyższego szczebla. Kobiety, które mogą być zainteresowane obejmowaniem stanowisk kierowniczych najwyższych szczebli odczuwają potrzebę wzmocnienia własnych kompetencji przywódczych i nabycia niezbędnej wiedzy na temat zarządzania firmą. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w tym zakresie oraz mając na względzie wskazania Komisji Europejskiej dotyczące bardziej zrównoważonych pod względem płci zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, a także regulamin dobrych praktyk przyjęty w 2010 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, proponujemy unikatowy program studiów podyplomowych stworzony z myślą o kobietach i rozwijaniu ich talentów przywódczych.

Celem Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe jest:

1) wykształcenie motywacji do ubiegania się przez kobiety o najwyższe stanowiska kierownicze;

2) zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu;

3) zdobycie wiedzy psychologicznej niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem;

4) rozwinięcie umiejętności dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się i budowaniu marki osobistej lidera/liderki;

5) rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem różnorodnym ze względu na cechy demograficzno-społeczne ludzi.

Adresaci

Studia skierowane są głównie do kobiet, które:

– zajmują stanowiska kierownicze niższego/średniego szczebla (kierownik działu sprzedaży, marketingu, Public Relations, Human Resources; kierownik działu finansowego itp.),

– mają plany i ambicje zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych przedsiębiorstw, bądź aplikowania o stanowisko dyrektora generalnego.

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET

Studia Podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet to projekt unikatowy. 
Unikatowy, gdyż stworzony przez KOBIETY z myślą o KOBIETACH.

Unikatowy również ze względu na:

– wyjątkową kadrę wykładowców ? kobiety z wieloletnią praktyką zarządzania największymi firmami i organizacjami w Polsce a także wybitni profesorowie najlepszej niepublicznej uczelni biznesowej w kraju,

– możliwość tworzenia sieci kontaktów wśród kobiet, które napotykają na takie same wyzwania i podzielą się swymi codziennymi, a przez to jakże cennymi, sposobami w ich pokonywaniu,

– połączenie doświadczenia prelegentów z praktyczną wiedzą stanowiące łącznie strukturę wszystkich wykładów, seminariów i warsztatów,

– profesjonalizm i zaangażowanie liderek biznesu, będących gwarancją otwartości i życzliwego klimatu dla rozwoju osobistego i zawodowego.