Studia

Inicjatywa Stowarzyszenia LiderShe realizowana wspólnie i przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

START: PAŹDZIERNIK 2022 (V edycja)                                 Aplikuj o STYPENDIUM sprawdź szczegóły

Założenia programowe i cele

Coraz więcej przedsiębiorstw docenia talenty kobiet i chce je promować na stanowiska kierownicze wyższego i najwyższego szczebla. Kobiety, które mogą być zainteresowane obejmowaniem stanowisk kierowniczych najwyższych szczebli odczuwają potrzebę wzmocnienia własnych kompetencji przywódczych i nabycia niezbędnej wiedzy na temat zarządzania firmą. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w tym zakresie oraz mając na względzie wskazania Komisji Europejskiej dotyczące bardziej zrównoważonych pod względem płci zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, a także regulamin dobrych praktyk przyjęty w 2010 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, proponujemy unikatowy program studiów podyplomowych stworzony z myślą o kobietach i rozwijaniu ich talentów przywódczych.

Celem Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe jest:

1) wykształcenie motywacji do ubiegania się przez kobiety o najwyższe stanowiska kierownicze;

2) zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu;

3) zdobycie wiedzy psychologicznej niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem;

4) rozwinięcie umiejętności dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się i budowaniu marki osobistej lidera/liderki;

5) rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem różnorodnym ze względu na cechy demograficzno-społeczne ludzi.

Adresaci

Studia skierowane są głównie do kobiet, które:

– zajmują stanowiska kierownicze niższego/średniego szczebla (kierownik działu sprzedaży, marketingu, Public Relations, Human Resources; kierownik działu finansowego itp.),

– mają plany i ambicje zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych przedsiębiorstw, bądź aplikowania o stanowisko dyrektora generalnego.

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET

Studia Podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to projekt unikatowy. 
Unikatowy, gdyż stworzony przez KOBIETY z myślą o KOBIETACH.

Unikatowy również ze względu na:

– wyjątkową kadrę wykładowców, kobiety z wieloletnią praktyką zarządzania największymi firmami i organizacjami w Polsce a także wybitni profesorowie najlepszej niepublicznej uczelni biznesowej w kraju,

– możliwość tworzenia sieci kontaktów wśród kobiet, które napotykają na takie same wyzwania i podzielą się swymi codziennymi, a przez to jakże cennymi, sposobami w ich pokonywaniu,

– połączenie doświadczenia prelegentów z praktyczną wiedzą stanowiące łącznie strukturę wszystkich wykładów, seminariów i warsztatów,

– profesjonalizm i zaangażowanie liderek biznesu, będących gwarancją otwartości i życzliwego klimatu dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe w ALK

Osobą kontaktową z ramienia ALK jest p. Edyta Adamowicz-Sikora (eadamowicz@kozminski.edu.pl) a kierownikiem studiów dr Anna Kieszkowska-Grudny.

Link: Inauguracja IV edycji Studiów Podyplomowych Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe

Nasze inspiracje

Inspiracje to natchnienie, twórczy zapał, wena, to wszystko to czym i jak wpływamy na siebie oraz innych, nienachalnie, odkrywczo, zachęcająco.

Inspiracje LiderShe to nasze codzienne życie zawodowe i rodzinne, ale także nasze pasje i marzenia. To te piękne i interesujące fragmenty naszego życia, które dają nam znać, że mamy apetyt na więcej. Każda z członkiń LiderShe robi to na swój wspaniały i wyjątkowy sposób. Tą wyjątkowością, tak rozumianych inspiracji, dzielimy się regularnie między sobą na spotkaniach Stowarzyszenia LiderShe, a w tym miejscu chcemy się dzielić (od czasu do czasu) także z Wami. Będzie to naszą wielką radością, gdy będą inspirujące dla Was przynajmniej tak bardzo, jak były i są dla nas!

Wartości LiderShe

Jakość

Dbamy o wysoki poziom działalności Stowarzyszenia i jego rozwój. Utrzymujemy wysokie standardy w każdej dziedzinie działalności i komunikacji, a w szczególności w zakresie standardów etycznych. Każda z członkiń osobiście angażuje się zarówno w rozwój organizacji jak też w jej promocję. Wspólnie i każda z osobna dbamy o wizerunek Stowarzyszenia i jego członkiń.

Szacunek

Wszystkie członkinie Stowarzyszenia zasługują na szacunek i mają te same prawa i obowiązki. Przejawem tego jest troska i dbałość o uczucia drugiej osoby, szacunek dla jej odrębności oraz czasu wyrażany między innymi poprzez poszanowanie odrębnych opinii, punktualność i terminowość.

Wolność

Każda z członkiń Stowarzyszenia ma prawo do swobody wypowiedzi i nieskrępowanej kreacji, do proponowania nowych rozwiązań i inicjatyw, do swobodnej wymiany poglądów. Wspólnie dążymy do tworzenia unikalnej wartości będącej wypadkową odmiennych osobowości członkiń Stowarzyszenia, czego wyrazem jest jednakie dla wszystkich prawo do tworzenia i rozwoju organizacji.

Wzajemność

Jesteśmy otwarte na swoje wzajemne potrzeby. Stwarzamy możliwości i warunki do współpracy dla wszystkich członkiń. Udzielamy sobie i przyjmujemy rzetelną informację zwrotną. Wspieramy się nawzajem zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej. W sposób odpowiedzialny komunikujemy nasze możliwości w przypadku zależności biznesowych.

Zaufanie

Przestrzegamy wartości i zasad Stowarzyszenia oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, a w szczególności zasad etyki. Ufamy sobie wzajemnie, jesteśmy otwarte i uczciwe. Jednocześnie stosujemy zasadę bezwzględnego zachowania poufności.

Cele LiderShe

Celem Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet;
2) wspieranie realizacji wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć członków Stowarzyszenia;
3) wspieranie powiązań biznesowych pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
4) organizowanie platformy wymiany doświadczeń zawodowych;
5) organizowanie i zapewnianie wzajemnej pomocy wśród członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
6) przestrzeganie i promowanie wysokich standardów w działalności biznesowej i publicznej;
7) organizowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze charytatywnym;
8) budowanie pozycji kobiet w biznesie i życiu społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie lub uczestniczenie we wspólnych przedsięwzięciach o charakterze biznesowym i społecznym;
2) wymianę informacji i udzielanie rekomendacji;
3) organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji;
4) współpracę z organizacjami i władzami w zakresie określonym w celach działalności Stowarzyszenia;
5) członkostwo w krajowych i zagranicznych organizacjach realizujących cele zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia.

O nas

O nas

LiderShe to stowarzyszenie wyjątkowych kobiet – kobiet liderów. 

Zarządzamy firmami, zasiadamy w zarządach, radach nadzorczych, reprezentujemy instytucje publiczne, komercyjne, organizacje pożytku publicznego.Posiadamy bogate doświadczenie biznesowe, społeczne i życiowe. Znalazłyśmy się na eksponowanych stanowiskach dzięki zaangażowaniu, intensywnej pracy oraz odwadze w podejmowaniu wyzwań. Jednocześnie jesteśmy żonami, matkami, partnerkami. Mamy swoje pasje i zainteresowania. Dbamy o swój własny rozwój i wspieramy innych w rozwoju będąc coachami, mentorami.

W LiderShe dzielimy się swoim doświadczeniem, wymieniamy poglądy, inspirujemy się wzajemnie i uczymy się od siebie. Wsparcie, którego sobie udzielamy procentuje w naszych firmach i organizacjach. Bez patosu i arogancji, sukcesywnie poszerzamy naszą strefę wpływu w obszarze pozycji i ról zawodowych do niedawna niedostępnych dla kobiet. Wyjątkowy charakter stowarzyszenia stwarza warunki do pełnej otwartości, bezpośredniej komunikacji i gwarantuje poufność.

Tu nie ma tematów tabu, nie ma wrogości, zazdrości, konkurencji. Jest atmosfera wzajemnego zaufania, empatia i wspólne wartości. Są ciekawe dyskusje, wolna wymiana myśli i szczera informacja zwrotna, co tworzy unikalną wspólnotę dając poczucie przynależności do grona niezwykłych kobiet.

LiderShe to przestrzeń intymna, w której powstaje inspiracja i rośnie siła sprawcza kobiet.