Celem Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet;
2) wspieranie realizacji wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć członków Stowarzyszenia;
3) wspieranie powiązań biznesowych pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
4) organizowanie platformy wymiany doświadczeń zawodowych;
5) organizowanie i zapewnianie wzajemnej pomocy wśród członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
6) przestrzeganie i promowanie wysokich standardów w działalności biznesowej i publicznej;
7) organizowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze charytatywnym;
8) budowanie pozycji kobiet w biznesie i życiu społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie lub uczestniczenie we wspólnych przedsięwzięciach o charakterze biznesowym i społecznym;
2) wymianę informacji i udzielanie rekomendacji;
3) organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji;
4) współpracę z organizacjami i władzami w zakresie określonym w celach działalności Stowarzyszenia;
5) członkostwo w krajowych i zagranicznych organizacjach realizujących cele zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia.