Studia dla KOBIET stworzone przez KOBIETY.

Wygraj STYPENDIUM i dołącz do kobiet sukcesu!

Z inicjatywy Stowarzyszenia LiderShe w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie już po raz piąty zostaną uruchomione studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Pierwsze tego typu studia w Europie.

Akademia Przywództwa Kobiet to wyjątkowe studia stworzone przez kobiety – dla kobiet. Program powstał z inicjatywy Stowarzyszenia LiderShe przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.
Jest skierowany do liderek, które mają ambicje ubiegać się o najwyższe stanowiska kierownicze i odgrywać wiodące role w swoich branżach. W ciągu roku akademickiego nasze słuchaczki zdobywają wiedzę z różnorodnych obszarów związanych z zarządzaniem sobą, organizacją oraz zespołem.

Coraz więcej pracodawców jest świadomych ogromnego potencjału kobiet oraz niewątpliwych korzyści związanych z dywersyfikacją organów zarządczych. Wiele firm oferuje obecnie programy wspierające rozwój kobiet i pragnie promować je na stanowiska kierownicze. Potencjalne kandydatki odczuwają potrzebę wzmocnienia własnych kompetencji przywódczych i nabycia niezbędnej wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Akademia Przywództwa Kobiet powstała z myślą o tych kobietach, a naszym głównym celem jest wpieranie ich w rozwoju osobistym i zawodowym.

Studia skierowane są do kobiet, które:

– zajmują stanowiska kierownicze niższego/średniego szczebla (kierownik działu sprzedaży, marketingu, Public Relations, Human Resources; działu finansowego itp.),
– mają ambicje i plany zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych przedsiębiorstw, bądź aplikowania o stanowisko dyrektora generalnego,
– potrzebują wiedzy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania ludźmi,
– potrzebują wzmocnienia kompetencji w zakresie wykreowania własnej ścieżki kariery oraz umiejętności niezbędnych do bycia skuteczną liderką,
– chcą zarządzać własną firmą albo organizacją non profit.

Zasady przyznawania stypendiów:

– Stowarzyszenie LiderShe w każdym roku akademickim przyznaje od 2 do 4 stypendiów na pokrycie czesnego na studia podyplomowe w Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe (Studia),

– stypendia przyznawane są kobietom ukierunkowanym na rozwój osobisty, które są aktywne społecznie, zwłaszcza we wspieraniu innych kobiet,

– stypendia przyznawane są w drodze konkursu aplikacji przez powołaną w tym celu Kapitułę, która składa się z Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczącej Rady Naukowej Studiów,

– liczbę przyznawanych w roku akademickim stypendiów oraz ich wysokość określa Kapituła. Stypendium pokrywa 50% kosztów czesnego za Studia, jednak w każdym roku przyznawane jest co najmniej jedno stypendium dla osoby z organizacji pozarządowej pokrywające 90% kosztów czesnego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu aplikacji w celu uzyskania stypendium jest:

  1. spełnienie wszystkich kryteriów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie ALK dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz pozytywne zweryfikowanie przez komisję rekrutacyjną wskazujące na możliwość podjęcia studiów;
  2. ukończenie co najmniej studiów drugiego stopnia (tj. zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, albo tytułu równorzędnego) w Polsce lub równorzędnych za granicą potwierdzonych stosownym dyplomem;
  3. co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym (może być również kierownik projektu), udokumentowane w CV lub stosownych certyfikatach;
  4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (B1, B2 lub wyższym) udokumentowanym certyfikatem lub rozmową kwalifikacyjną;
  5. przygotowanie eseju na temat: Jak będę rozwijać i wspierać siebie oraz inne kobiety po zdobyciu dyplomu Studiów Podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe? (do 3500 znaków wraz ze spacjami) i przysłanego na adres e-mail office@lidershe.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy;
  6. przesłanie emailem zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz esejem nie później niż do 5 września 2022 r. (poniedziałek) do godz. 23.59 (decyduje data i godzina otrzymania korespondencji).

 

Dodatkowe informacje:

– Kapituła może w procesie wyboru przeprowadzać rozmowy z kandydatkami w celu lepszej oceny aplikacji,

– decyzja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona do dnia 28.09.2022 r. Stypendystki otrzymają emaile z potwierdzeniem uzyskania stypendium,

– przed rozpoczęciem roku akademickiego stypendystka podpisuje umowę dotyczącą przyznania stypendium określającą warunki wypłaty stypendium i obowiązki stron. Umowa może określać warunki odnoszące się do frekwencji podczas Studiów i promowania przywództwa kobiet w mediach społecznościowych,

– Stypendystki są zobowiązane zapłacić od przyznanego stypendium podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aplikuj osobiście i przekaż tę wiadomość swojej koleżance, znajomej, liderce,
która Twoim zdaniem jest wspaniałą Kandydatką do takiego Stypendium.
W kobietach siła i Ty również możesz ją wzmocnić.
Czekamy na Ciebie.