2h dla Rodziny, 2h na gry i zabawy pokoleniowe

To już 6 lat i jednocześnie VII edycja przed nami, kiedy jedna z naszych wspaniałych członkiń, Zofia Dzik, zainicjowała projekt: Dwie Godziny dla Rodziny.

W życiu bardzo „pracowym”, nierzadko korporacyjnym, potrzebujemy,  ba –  nawet bardzo potrzebujemy miejsca, gdzie dostajemy i dajemy miłość, akceptację, czujemy się bezpiecznie, mamy do siebie zaufanie…. Czy jest inne miejsce na świecie, poza rodziną, gdzie łączymy te wszystkie elementy? A czy zawsze tak samo intensywnie i z taką samą pieczołowitością dbamy o to miejsce, które tyyyyyyleeeee nam daje?

Akcja Dwie Godziny dla Rodziny jest kampanią społeczną na rzecz budowania, wzmacniania, rozbudowywania lub odbudowania głębokich relacji rodzinnych, aby być razem, a nie obok siebie.

Jesteśmy szczęśliwe, że już 3 raz z rzędu Stowarzyszenie LiderShe jest partnerem tej akcji. Jesteśmy dumne, że pomysłodawczyni tego wspaniałego pomysłu, to nasza członkini, która codziennym zaangażowaniem daje dowód, że można łączyć sprawy osobiste z zawodowymi, bez straty dla każdej z nich. Zosiu, jesteśmy z Tobą, wspieramy i trzymamy kciuki za tę i za wszystkie kolejne edycje!!

A tu zapraszamy do strony akcji, gdzie można przeczytać więcej szczegółów o tym pomyśle i akcjach towarzyszących.

Stypendium A+E Networks – Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO A+E NETWORKS 2018/2019

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: ?Regulamin?) określa zasady i przebieg Konkursu o stypendium dla słuchaczki Studiów Podyplomowych w Akademii Przywództwa Kobiet (dalej: ?Studia?).
2. Organizatorem i fundatorem nagrody w Konkursie jest AETN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471373, NIP: 5272698425, REGON 146817920.
3. Partnerami Organizatora są Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (dalej ?ALK?) oraz Stowarzyszenie LiderSHE.
4. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju talentów przywódczych kobiet oraz popularyzację tematycznego kanału telewizyjnego Lifetime, którego nadawcą jest A+E Networks, spółka z grupy Organizatora.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestniczką Konkursu może być każda kobieta zatrudniona lub stale współpracująca z operatorem sieci telewizji kablowej lub platformy satelitarnej mającym siedzibę i świadczącym usługi na terenie Polski oraz posiadającym w swej aktualnej ofercie komercyjnej kanał bądź kanały telewizyjne nadawcy A+E Networks,
2. Uczestniczką Konkursu może być kobieta spełniająca warunki pkt. II ust. 1 dodatkowo posiadająca:
1. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub równoważnych ukończonych zagranicą;
2. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
3. udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem;
4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym.
3. Chęć wzięcia udziału w Konkursie należy zgłosić mailowo do Organizatora na adres stypendium@aenetworks.co.uk w terminie do 23 lutego 2018 włącznie. Kandydatka musi posiadać zgodę na udział w Konkursie swojego bezpośredniego przełożonego oraz kierownika Działu Kadr pracodawcy/zleceniodawcy kandydatki. Zgłoszenie mailowe, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinno zostać wysłane do wiadomości ww. osób.
4. Po otrzymaniu e-mailowego zgłoszenia do udziału w konkursie Organizator przesyła kwestionariusz osobowy, który należy wypełnić i odesłać na ww. adres e-mail Organizatora wraz z esejem zapisanym w pliku pdf pt.: ?W jakim stopniu studia w Akademii Przywództwa Kobiet pomogą mi wzmocnić pozycję zawodową i ułatwić zarządzanie życiem zawodowym i prywatnym? oraz podpisaną kopię niniejszego Regulaminu Konkursu Stypendialnego (razem z esejem określane jako ?Zgłoszenie konkursowe?) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018.
5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku, w tym imienia i nazwiska w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu, w szczególności na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora lub inne podmioty z grupy A+E Networks, Stowarzyszenie LiderSHE, ALK, na kanale telewizyjnym Lifetime oraz w innych publikacjach związanych z Konkursem po rozstrzygnięciu Konkursu. A także przez partnerów medialnych Konkursu, którymi są Telekabel i digital.tv.
6. Akceptacja Regulaminu Konkursu Stypendialnego oznacza również, w razie wygranej, zgodę zwyciężczyni na udział w dwusemestralnych Studiach Podyplomowych ?Akademia Przywództwa Kobiet LiderSHE? wg terminów zjazdów od 24.03.2018 do 13.01.2019 i ewentualnych dalszych obecności bądź zaangażowania czasowego koniecznych do ukończenia Studiów, a także zgodę dot. innych informacji nt. w/w edycji Studiów podanych na stronie internetowej ALK:
http://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/#Zarzadzanie|pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/akademia-przywodztwa-kobiet-lidershe/o-studiach/|pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/akademia-przywodztwa-kobiet-lidershe/program/
7. Zwyciężczyni zobowiązuje się do informowania o otrzymywaniu Stypendium ufundowanego przez A+E Networks – nadawcę kanału telewizyjnego Lifetime, w szczególności w pracach i materiałach stworzonych w ramach Studiów i rozpowszechnianych publicznie.
8. Zwyciężczyni zobowiązuje się do dbania o dobre imię Organizatora oraz uczestniczenia, na prośbę Organizatora oraz A+E Networks, w imprezach promocyjnych kanału telewizyjnego Lifetime.
9. Zwyciężczyni upoważnia Organizatora do rozpowszechnienia w materiałach promocyjnych Konkursu oraz kanału telewizyjnego Lifetime eseju, o którym mowa w par. II ust.3 Regulaminu w całości lub we fragmentach, także anonimowo.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Wszystkie Zgłoszenia nadesłane w terminie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela ALK oraz przedstawiciela Stowarzyszenia LiderSHE.
2. Komisja może zwrócić się do Uczestniczki z prośbą o dosłanie kopii dokumentów potwierdzających wymagania, o których mowa w par II ust. 1 Regulaminu. Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie zakreślonym przez Komisję, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych, oznacza wykluczenie z Konkursu.
3. Komisja Konkursowa oceni Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z systemem (punktowym) rekrutacji na studia podyplomowe ALK i wskaże Zwyciężczynię Konkursu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Komisja może odstąpić od spełnienia przez Uczestniczkę wymogu formalnego, o którym mowa w par. II ust. 1 Regulaminu.
4. Komisja Konkursowa wskaże również Uczestniczkę, która zdobyła drugą lokatę (?Zwyciężczyni Rezerwowa?) w razie rezygnacji ze Studiów lub niemożności ich podjęcia przez Zwyciężczynię.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 5 marca 2018r. a imię i nazwisko Zwyciężczyni ogłoszone na stronach internetowych kanału Lifetime, w tym profilu Lifetime w serwisie Facebook. Organizator może wydłużyć termin rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestniczki.
6. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres Organizatora najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po opublikowaniu wyników Konkursu.
7. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrzone.

IV. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest (a) stypendium w wysokości 8.800 brutto (słownie: osiem tysięcy ośmiuset złotych) na pokrycie czesnego za Studia w roku akademickim 2018/2019 (?Stypendium?) , (b) kwota 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) wpisowego oraz (c) kwota do 3.500 brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) dofinansowania kosztów dojazdów i zakwaterowania w Warszawie (?Dofinansowanie?).
2. Stypendium i Dofinansowanie będą wypłacone na podstawie trójstronnej umowy zawartej przez Zwyciężczynię, ALK i Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdów na Studia zostanie wypłacone po ukończeniu Studiów przez Zwyciężczynię na podstawie świadectwa ukończenia Studiów do łącznej kwoty 3500 zł brutto po okazaniu przez Zwyciężczynię stosowanych rachunków i biletów komunikacji publicznej bądź prywatnej odpowiadających terminom zjazdów na Studiach. W przypadku gdyby koszty zakwaterowania i dojazdu Zwyciężczyni na Studia przekroczyły w/w kwotę ? Zwyciężczyni jest zobowiązana do opłacenia nadwyżki odpowiednio samodzielnie.
4. W wyjątkowym przypadku, na prośbę Zwyciężczyni spoza Warszawy, dofinansowanie może być płatne w 4 ratach: 1) po dniu 21.05.2018, 2) po dniu 24.09.2018, 3) po dniu 19.11.2018, 4) po dniu 14.01.2019, z zachowaniem zapisów pkt. IV ust. 3.
5. W przypadku rezygnacji z Nagrody przez Zwyciężczynię lub niemożności podjęcia przez nią Studiów, Nagroda zostanie przyznana Zwyciężczyni Rezerwowej.
6. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody głównej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Zwyciężczyni, lecz pobrana przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagród, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
7. Uporczywe i umyślne naruszanie postanowień Regulaminu w trakcie Studiów skutkuje odwołaniem Nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji nagrody w dowolnym czasie tj. nawet po ogłoszeniu Zwyciężczyni konkursu, w przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora Studia Akademii Przywództwa Kobiet LiderSHE na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie we wspomnianym w pkt. II.6 terminie nie odbyły się.
9. W przypadku opisanym w pkt. IV.8 zwycięska praca, o ile Zwyciężczyni wyrazi na to zgodę w formie pisemnej (potwierdzenie email), przechodzi do udziału w kolejnej edycji konkursu, jeśli takowa będzie organizowana. Punkt ten ma także zastosowanie w przypadku, jeśli regulamin w kolejnej edycji konkursu zawiera jakiekolwiek inne zapisy co do wymogów formalnych wobec Uczestniczek bądź dotyczących jakichkolwiek innych zasad odmiennych niż w niniejszym regulaminie.
10. W przypadku opisanym w pkt. IV.8 Uczestniczki nie mają prawa do roszczeń wobec Organizatora.

V. DANE OSOBOWE
1. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz ALK w celu przeprowadzenia Konkursu oraz procesu rekrutacji na Studia.
2. Uczestniczki Konkursu akceptując niniejszy Regulaminu konkursu Stypendialnego zobowiązują się również do współpracy w razie konieczności przekazania ALK swojej fotografii bądź innych informacji osobistych niezbędnych do sfinalizowania procesu ukończenia Studiów.
3. Ponadto, Zwyciężczyni oraz Zwyciężczyni Rezerwowa wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych przez Organizatora dla celów informacyjnych związanych z Konkursem przez czas trwania Studiów oraz po ich zakończeniu bezterminowo w związku z podawaniem informacji o absolwentach.
4. Organizator ma prawo podać do publicznej wiadomości w związku z Konkursem wyłącznie dane Zwyciężczyni i ewentualnie Zwyciężczyni Rezerwowej obejmujące: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy/zleceniodawcy, stanowisko pracy.
5. Administratorem danych jest Organizator oraz ALK w zakresie rekrutacji na Studia i innych czynności niezbędnych do ukończenia Studiów. Uczestniczki mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, mogą żądać ich poprawienia bądź usunięcia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyną podstawę przeprowadzenia Konkursu.
2. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestniczkę i udzielenie zawartych w nim zgód.