Stypendium A+E Networks – Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO A+E NETWORKS 2018/2019

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: ?Regulamin?) określa zasady i przebieg Konkursu o stypendium dla słuchaczki Studiów Podyplomowych w Akademii Przywództwa Kobiet (dalej: ?Studia?).
2. Organizatorem i fundatorem nagrody w Konkursie jest AETN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471373, NIP: 5272698425, REGON 146817920.
3. Partnerami Organizatora są Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (dalej ?ALK?) oraz Stowarzyszenie LiderSHE.
4. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju talentów przywódczych kobiet oraz popularyzację tematycznego kanału telewizyjnego Lifetime, którego nadawcą jest A+E Networks, spółka z grupy Organizatora.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestniczką Konkursu może być każda kobieta zatrudniona lub stale współpracująca z operatorem sieci telewizji kablowej lub platformy satelitarnej mającym siedzibę i świadczącym usługi na terenie Polski oraz posiadającym w swej aktualnej ofercie komercyjnej kanał bądź kanały telewizyjne nadawcy A+E Networks,
2. Uczestniczką Konkursu może być kobieta spełniająca warunki pkt. II ust. 1 dodatkowo posiadająca:
1. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub równoważnych ukończonych zagranicą;
2. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
3. udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem;
4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym.
3. Chęć wzięcia udziału w Konkursie należy zgłosić mailowo do Organizatora na adres stypendium@aenetworks.co.uk w terminie do 23 lutego 2018 włącznie. Kandydatka musi posiadać zgodę na udział w Konkursie swojego bezpośredniego przełożonego oraz kierownika Działu Kadr pracodawcy/zleceniodawcy kandydatki. Zgłoszenie mailowe, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinno zostać wysłane do wiadomości ww. osób.
4. Po otrzymaniu e-mailowego zgłoszenia do udziału w konkursie Organizator przesyła kwestionariusz osobowy, który należy wypełnić i odesłać na ww. adres e-mail Organizatora wraz z esejem zapisanym w pliku pdf pt.: ?W jakim stopniu studia w Akademii Przywództwa Kobiet pomogą mi wzmocnić pozycję zawodową i ułatwić zarządzanie życiem zawodowym i prywatnym? oraz podpisaną kopię niniejszego Regulaminu Konkursu Stypendialnego (razem z esejem określane jako ?Zgłoszenie konkursowe?) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018.
5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku, w tym imienia i nazwiska w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu, w szczególności na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora lub inne podmioty z grupy A+E Networks, Stowarzyszenie LiderSHE, ALK, na kanale telewizyjnym Lifetime oraz w innych publikacjach związanych z Konkursem po rozstrzygnięciu Konkursu. A także przez partnerów medialnych Konkursu, którymi są Telekabel i digital.tv.
6. Akceptacja Regulaminu Konkursu Stypendialnego oznacza również, w razie wygranej, zgodę zwyciężczyni na udział w dwusemestralnych Studiach Podyplomowych ?Akademia Przywództwa Kobiet LiderSHE? wg terminów zjazdów od 24.03.2018 do 13.01.2019 i ewentualnych dalszych obecności bądź zaangażowania czasowego koniecznych do ukończenia Studiów, a także zgodę dot. innych informacji nt. w/w edycji Studiów podanych na stronie internetowej ALK:
http://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/#Zarzadzanie|pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/akademia-przywodztwa-kobiet-lidershe/o-studiach/|pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/akademia-przywodztwa-kobiet-lidershe/program/
7. Zwyciężczyni zobowiązuje się do informowania o otrzymywaniu Stypendium ufundowanego przez A+E Networks – nadawcę kanału telewizyjnego Lifetime, w szczególności w pracach i materiałach stworzonych w ramach Studiów i rozpowszechnianych publicznie.
8. Zwyciężczyni zobowiązuje się do dbania o dobre imię Organizatora oraz uczestniczenia, na prośbę Organizatora oraz A+E Networks, w imprezach promocyjnych kanału telewizyjnego Lifetime.
9. Zwyciężczyni upoważnia Organizatora do rozpowszechnienia w materiałach promocyjnych Konkursu oraz kanału telewizyjnego Lifetime eseju, o którym mowa w par. II ust.3 Regulaminu w całości lub we fragmentach, także anonimowo.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Wszystkie Zgłoszenia nadesłane w terminie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela ALK oraz przedstawiciela Stowarzyszenia LiderSHE.
2. Komisja może zwrócić się do Uczestniczki z prośbą o dosłanie kopii dokumentów potwierdzających wymagania, o których mowa w par II ust. 1 Regulaminu. Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie zakreślonym przez Komisję, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych, oznacza wykluczenie z Konkursu.
3. Komisja Konkursowa oceni Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z systemem (punktowym) rekrutacji na studia podyplomowe ALK i wskaże Zwyciężczynię Konkursu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Komisja może odstąpić od spełnienia przez Uczestniczkę wymogu formalnego, o którym mowa w par. II ust. 1 Regulaminu.
4. Komisja Konkursowa wskaże również Uczestniczkę, która zdobyła drugą lokatę (?Zwyciężczyni Rezerwowa?) w razie rezygnacji ze Studiów lub niemożności ich podjęcia przez Zwyciężczynię.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 5 marca 2018r. a imię i nazwisko Zwyciężczyni ogłoszone na stronach internetowych kanału Lifetime, w tym profilu Lifetime w serwisie Facebook. Organizator może wydłużyć termin rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestniczki.
6. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres Organizatora najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po opublikowaniu wyników Konkursu.
7. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrzone.

IV. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest (a) stypendium w wysokości 8.800 brutto (słownie: osiem tysięcy ośmiuset złotych) na pokrycie czesnego za Studia w roku akademickim 2018/2019 (?Stypendium?) , (b) kwota 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) wpisowego oraz (c) kwota do 3.500 brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) dofinansowania kosztów dojazdów i zakwaterowania w Warszawie (?Dofinansowanie?).
2. Stypendium i Dofinansowanie będą wypłacone na podstawie trójstronnej umowy zawartej przez Zwyciężczynię, ALK i Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdów na Studia zostanie wypłacone po ukończeniu Studiów przez Zwyciężczynię na podstawie świadectwa ukończenia Studiów do łącznej kwoty 3500 zł brutto po okazaniu przez Zwyciężczynię stosowanych rachunków i biletów komunikacji publicznej bądź prywatnej odpowiadających terminom zjazdów na Studiach. W przypadku gdyby koszty zakwaterowania i dojazdu Zwyciężczyni na Studia przekroczyły w/w kwotę ? Zwyciężczyni jest zobowiązana do opłacenia nadwyżki odpowiednio samodzielnie.
4. W wyjątkowym przypadku, na prośbę Zwyciężczyni spoza Warszawy, dofinansowanie może być płatne w 4 ratach: 1) po dniu 21.05.2018, 2) po dniu 24.09.2018, 3) po dniu 19.11.2018, 4) po dniu 14.01.2019, z zachowaniem zapisów pkt. IV ust. 3.
5. W przypadku rezygnacji z Nagrody przez Zwyciężczynię lub niemożności podjęcia przez nią Studiów, Nagroda zostanie przyznana Zwyciężczyni Rezerwowej.
6. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody głównej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Zwyciężczyni, lecz pobrana przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagród, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
7. Uporczywe i umyślne naruszanie postanowień Regulaminu w trakcie Studiów skutkuje odwołaniem Nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji nagrody w dowolnym czasie tj. nawet po ogłoszeniu Zwyciężczyni konkursu, w przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora Studia Akademii Przywództwa Kobiet LiderSHE na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie we wspomnianym w pkt. II.6 terminie nie odbyły się.
9. W przypadku opisanym w pkt. IV.8 zwycięska praca, o ile Zwyciężczyni wyrazi na to zgodę w formie pisemnej (potwierdzenie email), przechodzi do udziału w kolejnej edycji konkursu, jeśli takowa będzie organizowana. Punkt ten ma także zastosowanie w przypadku, jeśli regulamin w kolejnej edycji konkursu zawiera jakiekolwiek inne zapisy co do wymogów formalnych wobec Uczestniczek bądź dotyczących jakichkolwiek innych zasad odmiennych niż w niniejszym regulaminie.
10. W przypadku opisanym w pkt. IV.8 Uczestniczki nie mają prawa do roszczeń wobec Organizatora.

V. DANE OSOBOWE
1. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz ALK w celu przeprowadzenia Konkursu oraz procesu rekrutacji na Studia.
2. Uczestniczki Konkursu akceptując niniejszy Regulaminu konkursu Stypendialnego zobowiązują się również do współpracy w razie konieczności przekazania ALK swojej fotografii bądź innych informacji osobistych niezbędnych do sfinalizowania procesu ukończenia Studiów.
3. Ponadto, Zwyciężczyni oraz Zwyciężczyni Rezerwowa wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych przez Organizatora dla celów informacyjnych związanych z Konkursem przez czas trwania Studiów oraz po ich zakończeniu bezterminowo w związku z podawaniem informacji o absolwentach.
4. Organizator ma prawo podać do publicznej wiadomości w związku z Konkursem wyłącznie dane Zwyciężczyni i ewentualnie Zwyciężczyni Rezerwowej obejmujące: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy/zleceniodawcy, stanowisko pracy.
5. Administratorem danych jest Organizator oraz ALK w zakresie rekrutacji na Studia i innych czynności niezbędnych do ukończenia Studiów. Uczestniczki mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, mogą żądać ich poprawienia bądź usunięcia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyną podstawę przeprowadzenia Konkursu.
2. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestniczkę i udzielenie zawartych w nim zgód.

Stypendium LiderShe – Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Stypendium LiderShe – Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Studia dla KOBIET stworzone przez KOBIETY.

Wygraj STYPENDIUM i dołącz do kobiet sukcesu!

Z inicjatywy Stowarzyszenia LiderShe w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie już po raz piąty zostaną uruchomione studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Pierwsze tego typu studia w Europie.

Akademia Przywództwa Kobiet to wyjątkowe studia stworzone przez kobiety – dla kobiet. Program powstał z inicjatywy Stowarzyszenia LiderShe przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.
Jest skierowany do liderek, które mają ambicje ubiegać się o najwyższe stanowiska kierownicze i odgrywać wiodące role w swoich branżach. W ciągu roku akademickiego nasze słuchaczki zdobywają wiedzę z różnorodnych obszarów związanych z zarządzaniem sobą, organizacją oraz zespołem.

Coraz więcej pracodawców jest świadomych ogromnego potencjału kobiet oraz niewątpliwych korzyści związanych z dywersyfikacją organów zarządczych. Wiele firm oferuje obecnie programy wspierające rozwój kobiet i pragnie promować je na stanowiska kierownicze. Potencjalne kandydatki odczuwają potrzebę wzmocnienia własnych kompetencji przywódczych i nabycia niezbędnej wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Akademia Przywództwa Kobiet powstała z myślą o tych kobietach, a naszym głównym celem jest wpieranie ich w rozwoju osobistym i zawodowym.

Studia skierowane są do kobiet, które:

– zajmują stanowiska kierownicze niższego/średniego szczebla (kierownik działu sprzedaży, marketingu, Public Relations, Human Resources; działu finansowego itp.),
– mają ambicje i plany zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych przedsiębiorstw, bądź aplikowania o stanowisko dyrektora generalnego,
– potrzebują wiedzy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania ludźmi,
– potrzebują wzmocnienia kompetencji w zakresie wykreowania własnej ścieżki kariery oraz umiejętności niezbędnych do bycia skuteczną liderką,
– chcą zarządzać własną firmą albo organizacją non profit.

Zasady przyznawania stypendiów:

– Stowarzyszenie LiderShe w każdym roku akademickim przyznaje od 2 do 4 stypendiów na pokrycie czesnego na studia podyplomowe w Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe (Studia),

– stypendia przyznawane są kobietom ukierunkowanym na rozwój osobisty, które są aktywne społecznie, zwłaszcza we wspieraniu innych kobiet,

– stypendia przyznawane są w drodze konkursu aplikacji przez powołaną w tym celu Kapitułę, która składa się z Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczącej Rady Naukowej Studiów,

– liczbę przyznawanych w roku akademickim stypendiów oraz ich wysokość określa Kapituła. Stypendium pokrywa 50% kosztów czesnego za Studia, jednak w każdym roku przyznawane jest co najmniej jedno stypendium dla osoby z organizacji pozarządowej pokrywające 90% kosztów czesnego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu aplikacji w celu uzyskania stypendium jest:

  1. spełnienie wszystkich kryteriów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie ALK dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz pozytywne zweryfikowanie przez komisję rekrutacyjną wskazujące na możliwość podjęcia studiów;
  2. ukończenie co najmniej studiów drugiego stopnia (tj. zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, albo tytułu równorzędnego) w Polsce lub równorzędnych za granicą potwierdzonych stosownym dyplomem;
  3. co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym (może być również kierownik projektu), udokumentowane w CV lub stosownych certyfikatach;
  4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (B1, B2 lub wyższym) udokumentowanym certyfikatem lub rozmową kwalifikacyjną;
  5. przygotowanie eseju na temat: Jak będę rozwijać i wspierać siebie oraz inne kobiety po zdobyciu dyplomu Studiów Podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe? (do 3500 znaków wraz ze spacjami) i przysłanego na adres e-mail office@lidershe.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy;
  6. przesłanie emailem zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz esejem nie później niż do 5 września 2022 r. (poniedziałek) do godz. 23.59 (decyduje data i godzina otrzymania korespondencji).

 

Dodatkowe informacje:

– Kapituła może w procesie wyboru przeprowadzać rozmowy z kandydatkami w celu lepszej oceny aplikacji,

– decyzja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona do dnia 28.09.2022 r. Stypendystki otrzymają emaile z potwierdzeniem uzyskania stypendium,

– przed rozpoczęciem roku akademickiego stypendystka podpisuje umowę dotyczącą przyznania stypendium określającą warunki wypłaty stypendium i obowiązki stron. Umowa może określać warunki odnoszące się do frekwencji podczas Studiów i promowania przywództwa kobiet w mediach społecznościowych,

– Stypendystki są zobowiązane zapłacić od przyznanego stypendium podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aplikuj osobiście i przekaż tę wiadomość swojej koleżance, znajomej, liderce,
która Twoim zdaniem jest wspaniałą Kandydatką do takiego Stypendium.
W kobietach siła i Ty również możesz ją wzmocnić.
Czekamy na Ciebie.