Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI („POLITYKA PRYWATNOŚCI”) STOWARZYSZENIA LIDERSHE

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej lidershe.pl („Strona Internetowa”) jest Stowarzyszenie LiderShe („Stowarzyszenie” lub „my”) z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 10/ 14, 00-499 Warszawa, wpisane do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000444287, NIP:7010368923, REGON: 146460375.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o zbieraniu i korzystaniu z danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony Internetowej.

1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.2 Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są:

(a) przetwarzane zgodnie z prawem i niniejszą polityką prywatności,

(b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

(c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

(d) przetwarzane w sposób integralny i poufny oraz w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.

2. JAKIE DANE, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY

2.1 Kontakt e-mail

Kontaktując się z nami za pośrednictwem zamieszczonego na naszej Stronie Internetowej adresu e-mail info@lidershe.pl przekazują nam Państwo następujące dane osobowe:

(i) adres e-mail,

(ii) dane osobowe zawarte w wiadomości e-mail.

Dane te przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji z osobami kontaktującymi się ze Stowarzyszeniem. Ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na Państwa e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na kontakcie z osobami zainteresowanymi jego działalnością.

2.2 Aplikacja stypendialna

Uzupełniając formularz aplikacji („Aplikacja”) o stypendia LiderShe dostępny tu. przekazują nam Państwo następujące dane osobowe:

(i) adres e-mail w domenie gmail.com, imię, nazwisko oraz zdjęcie powiązane z Państwa kontem Google,

(ii) dane wskazane w formularzu dostępnym tu.

Dane te są zbierane w celu rozpatrzenia Państwa Aplikacji o stypendium LiderShe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia Państwa Aplikacji i ewentualnego przyznania oraz rozliczenia stypendium. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o stypendium.

2.3 Zgoda marketingowa

Udzielając nam zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Stowarzyszenia, przekazują nam Państwo następujące dane osobowe:

(i) adres email.

Dane te zbierane są w celu przesyłania Państwu informacji na temat oferty Stowarzyszenia, w tym oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje o ofercie Stowarzyszenia. Podstawą przetwarzania
danych jest Państwa zgoda.

2.4 Pliki cookies

Informujemy, że Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies prosimy o kliknięcie tutaj.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel przetwarzania danych osobowych. Po ustaniu zrealizowaniu tego celu, Stowarzyszenie będzie przetwarzało Państwa dane osobowe tak długo jak będą na to pozwalały odpowiednie przepisy prawa. Przy ustaleniu okresu przetwarzania danych Stowarzyszenie będzie brało także pod uwagę oczekiwania właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

4. INFORMACJA O PAŃSTWA PRAWACH

Mają Państwo prawo do:

(a) dostępu do Państwa danych osobowych;

(b) sprostowania Państwa danych osobowych;

(c) usunięcia Państwa danych osobowych;

(d) sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie uzasadnionego interesu;

(e) ograniczenia korzystania przez Stowarzyszenie z Państwa danych osobowych;

(f) otrzymania Państwa danych osobowych w nadającym się do użytku formacie elektronicznym oraz przekazania go do strony trzeciej (prawo do przenoszenia
danych);

(g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Prawa te mogą być zrealizowane poprzez skontaktowanie się z nami na adres podany w dalszej części niniejszej polityki.

W przypadku, gdy Stowarzyszenie uzyskało Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem) poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych przedstawionych poniżej.

5. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Stowarzyszenie przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu IT, obsługę księgową i doradztwo prawne.

6. DANE KONTAKTOWE

Jeśli mają Państwo pytania w związku z zarządzaniem danymi osobowymi lub co do polityki Stowarzyszenia dotyczącej danych osobowych lub jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych lub skorzystać z jakichkolwiek innych praw określonych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem info@lidershe.pl.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Stowarzyszenie może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w każdym czasie bez wpływu na Państwa prawa nabyte przed wejściem zmian w życie. Zostaną Państwo poinformowani o tych zmianach za pośrednictwem Strony Internetowej.

7.2 Polityka Prywatności oraz wszelkie dokumenty w niej wymienione, jak również wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające bądź pozostające z nimi w związku będą podlegały prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

7.3 Mogą Państwo uzyskać dostęp do Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na Stronie Internetowej, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

Scroll to Top